1 2 3 4 5 6

Faculty
Associate Professor (TTS)

Dr. Muhammad Sohail Sajid, Ph.D., Post Doc. (USA)

+92-333-650-8667

 drsohailuaf@uaf.edu.pk
 drsohailuaf@hotmail.comAssistant Professor

Dr. Aftab Ahmad

0092-306-5577159

 aftab.ahmad@uaf.edu.pkAssistant Professor

Dr. Rana Muhammad Atif

0092-320-5501174

dratif@uaf.edu.pk Assistant Professor

Muhammad Ahsan Latif

 0092-336-5030702

  mahsanlatif@uaf.edu.pkAssistant Professor

Rizwan Maqbool

 0092-334-6046334

 rizwan.maqbool@uaf.edu.pkAssistant Professor

Dr. Syed Hamid Hussain Shah

 0092-323-9658839

 hamid.shah@uaf.edu.pk